ΕΙΔΗΣΕΙΣ
       
Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις (07/11/2021)
 

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του COVID-19 - Τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις - Μέλη της Π.Ο.Ξ.

Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Β 5118 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμό 19469 ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια.»

Με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται, πλην των άλλων, αναφορικά με τη λειτουργία των εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών πως αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση, Γραμματεία ΠΟΞ